Vedtægter for Sanderum Motion

§ 1
Foreningens navn er Sanderum Motion med hjemsted i Odense Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at give alle interesserede uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder mulighed for at dyrke motion og deltage i foreningens øvrige aktiviteter.

§ 3
Alle der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.
Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet, der fastsættes af generalforsamlingen, opkræves umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales som et årskontingent gældende for kalenderåret.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen eller ikke overholder foreningens etiske regler, eller på anden måde optræder illoyalt over for foreningen. Kontingent for indeværende kalenderår, eller dele heraf tilbagebetales ikke i tilfælde af udmeldelse/eksklusion.

§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen fordeler efter generalforsamlingen posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

§ 5
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte revisorer og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 6
Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningen og afholdes en gang årligt i marts.
Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og ved opslag på foreningens Facebook-gruppe for betalende medlemmer med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige bortfalder forslaget.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingerne, og afholdes i øvrigt som ordinær generalforsamling.

§ 7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
• Valg af dirigent.
• Formandens beretning.
• Forelæggelse af regnskab og budget – herunder fastsættelse af kontingent.
• Indkomne forslag.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
• Valg af revisor samt suppleant.
• Eventuelt.

§ 8
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 9
Foreningen kan kun opløses, såfremt ¾ af de fremmødte stemmer derfor på to generalforsamlinger, der indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 2 måneders mellemrum. I tilfælde af opløsning overgår foreningens midler til anden folkeoplysende formål efter bestyrelsens forslag.

§ 10
Vedtægtsændringer kan foregå på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingen. Forslaget kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for at blive vedtaget.
Vedtægterne vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19. maj 1999, Seneste ændringer den 11. marts 2024.